Producenci
Bestsellery
TUBE 22952/01/30
TUBE 22952/01/30
118,08 zł
szt.
TUBE 22952/01/31
TUBE 22952/01/31
118,08 zł
szt.
BODI 09100/01/31
BODI 09100/01/31
75,03 zł
szt.
BODI 09101/01/31
BODI 09101/01/31
77,49 zł
szt.
BRILLIANCE 93622/29
BRILLIANCE 93622/29
1 576,86 zł
szt.
CHIMNEY 28900/02/12
CHIMNEY 28900/02/12
134,07 zł
szt.
CRUNCH 31283/01/30
CRUNCH 31283/01/30
384,99 zł
szt.
OSAKA 678710006
OSAKA 678710006
1 087,32 zł
szt.
OTONA 21409/60/30
OTONA 21409/60/30
1 034,43 zł
szt.
TUBE 22952/02/31
TUBE 22952/02/31
236,16 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY LDEKOR.PL

(część przeznaczona dla konsumentów)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin sprzedaży Ldekor.pl (część przeznaczona dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem środków omawianych w regulaminie.
 3. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 

 

§ 2. Definicje

 

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem Sklepu;

2)     Klient – podmiot kupujący od Firmy produkty znajdujące się w Katalogu;

3)     Sklep – przedsiębiorstwo będące własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które służy do sprzedaży produktów z wykorzystaniem stron Serwisu.

4)     Serwis – system stron www działających w Internecie pod domeną Ldekor.pl

5)     Katalog  – zestawienie Produktów dostępnych w Sklepie, które prezentowane są przez Firmę za pośrednictwem Serwisu;

6)     Konto – uprawnienia i zasoby przypisane do zarejestrowanego użytkownika w Serwisie;

7)     Firma –Autorska Pracownia Architektoniczna Grzegorz Mojs z siedzibą w Lesznie ulica Tylna 8/4 64-100 Leszno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON 411037522, numer NIP 697-156-66-06, adres elektroniczny: biuro@ldekor.pl;

8)     Umowa Sprzedaży – umowa, która zawiera zobowiązanie firmy do przeniesienia na rzecz Klienta własności produktu lub produktów wybranych w oparciu o Katalog, które dostępne są w Serwisie a także ich wydania. Po stronie Klienta jest to zobowiązanie do odebrania produktu lub produktów oraz zapłaty należnej ceny Firmie.

9)     Użytkownik – Podmiot który składa zamówienie z wykorzystaniem Serwisu; 10)Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, który posiada założone zgodnie z Regulaminem Serwisu konto w Serwisie;

11)Regulamin  – regulamin sprzedaży Ldekor.pl (część przeznaczona dla konsumentów);

12)Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚC SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCES ZŁOŻENIA ZAMÓWIEŃ

§ 3. Sposób składania zamówień

 

 1. Katalog (produktów), które dostępne są w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c.. Jest to wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty przez potencjalnego Klienta.
 2. Zamówienie składane przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Firmy, zakupu Produktów zaprezentowanych w Serwisie.
 3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Serwisie;

2)     telefonicznie pod numerem 664002212;

3)     pocztą elektroniczną na adres biuro@ldekor.pl

 1. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z cechami Produktu, co ułatwiąc będą zdjęcia, opisy i dane techniczne zawarte w Katalogu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Produktów, Klient proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 2. W procesie składania zamówienia należy podać dane telefoniczne i adresowe, które  potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, a także wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.
 4. Klienta wiąże cena Produktu z chwilą złożenia przez Niego zamówienia.
 5. Ceny występujące w Sklepie są cenami w złotych polskich (PLN). Ceny zawierają podatek VAT.
 6. Firma wystawia fakturę VAT jako dokument sprzedaży.
 7. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 

 1. Zamówienia składane mogą być przez Użytkowników zarówno z wykorzystaniem wcześniej założonego Konta lub bez Konta.
 2. W celu złożenia zamówienia w serwisie wymaga się podania danych adresowych i telefonicznych poprzez formularz zamówienia lub poprzez potwierdzenie, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w Koncie są danymi do dostawy Produktów. Użytkownik podaje również dane potrzebne do wystawienia faktury VAT przez firmę.
 3. Firma potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. Firma potwierdza otrzymanie i przyjęcie zamówienia Klienta.
 4. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem nastąpi poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.
 6. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą zakupu wyrażoną w zamówieniu, jeśli Firma:

a)    nie potwierdzi w ciągu 1 dnia roboczego przyjęcia zamówienia,

b)    nie prześle informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja w której Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą zakupu złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia Serwisie składane mogą być przez wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta rozpatruje się w pierwszym Dniu Roboczym po dniu, w którym założenie zostało złożone. 

§ 5. Zamówienia dokonywane przez telefon

 

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 5-6 Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu od Firmy na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Firmie wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Firmę Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zamówienia  wykonywane za pomocą poczty elektronicznej

 

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

 1. Firma jest sprzedawcą, ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów oraz jest zobowiązana dostarczać Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Firma przekazuje Klientom poprzez Serwis następujące informację o Produkcie:

1)       cenę Produktu informację o wysokości podatku,

2)       informację wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu:

nazwę Produktu, nazwę producenta lub importera, znak zgodności i znak bezpieczeństwa wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce, określenie jego energochłonności, a także inne przepisy wymagane przez prawo.

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, takich jak : rodzaju, modelu oraz cenie Produktu/Produktów.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Firmie adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Firmie adresu poczty elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Firmy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

 

 1. W chwili zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest do wyboru płatności:

a)     za pobraniem – Płatności dokonywana przy odbiorze;

b)     płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje zapłaty za pomocą systemu DotPay;

3)     płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Firmy;

 1. Klient może skorzystać z  metody płatności udostępnionej przy danej metodzie płatności jeżeli jest ona powiązana z daną metodą składania zamówień. Firma informuje o  dostępnych  metodach składania zamówień  w odpowiedniej zakładce serwisu. W razie wątpliwości informacje takie można uzyskać bezpośrednio w rozmowie z pracownikami Sklepu/Serwisu.
 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Firma  informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez półkę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank  Firmy  nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

ROZDZIAŁ 5.

MOŻLIWOŚCI DOTYCZĄCE : ZMIANY ZAMÓWIENIA, ANULOWANIA ZAMÓWIEŃ A TAKŻE  ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ 

 

§ 9.

 

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Firmę procedury prowadzącej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY 

 

§ 10. 

 

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Firma zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.
 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Firma kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w  których ze względu lub nie koniecznie na niestandardowe gabaryty lub niestandardowy produkt, gdy nie ma możliwości skalkulowania kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Firma informować będzie o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Firmy skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Firma dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich  współpracującej z Firmą.
 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Firmy lub u dostawców.
 10. Firma powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Firma informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.
 11. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.
 12. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż ten , który został zarejestrowany w Moim koncie
 13. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.
 14. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia nieprawidłowości jak wyżej należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym należy odnotować informację  o uszkodzeniach opakowania, odgłosach stłuczonego szkła wydobywających się z opakowania, uszkodzeniach oryginalnej taśmy, którą oklejona jest przesyłka. Należy określić które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone. Należy bezzwłocznie zgłosić firmie zaistniałe zdarzenie.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZA PRODUKT I PROCEDURY REKLAMACYJNE

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

 

 1. Do odpowiedzialności Firmy stosuje się w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Firma nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych.

 

§ 12. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

 

 1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 

1) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

 

2)nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;

3) nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Firma nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

4)     nie ma właściwości, o których istnieniu Firma  zapewniła Klienta również przedstawiając wzór produktu

5)     nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Produktu lub jego przedstawiciela lub osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Firma nie znała tych zapewnień ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży lub gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

6)     w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Produktu, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Produktu było dokonane przez Klienta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Firmę lub osobę trzecią, za którą Firma ponosi odpowiedzialność.

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Firma jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniom Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. Koszty wymiany i naprawy ponosi Firma, w szczególności obejmuje to koszty dostarczenia Produktu.
 3. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Firmę albo gdy Firma nie wykonała swego obowiązku wymiany Produktu na niewadliwy lub nie usunęła wady. W przypadku gdy Firma zaproponuje Klientowi naprawę Produktu może on żądać wymiany Produktu na nowy albo zamiast wymiany Produktu na nowy może on żądać naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Firmy.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 4 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena Produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wad.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada Produktu jest nieistotna.
 7. Firma ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Firma uznała żądanie za uzasadnione.
 8. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:

1)     Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;

2)     Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Firmy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej,

3)     Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

 1. Jeżeli określony przez Firmę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 2. Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeżeli Firma podstępnie zataiła wadę.
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.
 4. Jeżeli na zakupiony Produkt została udzielona gwarancja, to warunki skorzystania z niej przez Klienta określone są w dokumencie gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie § 15 Regulaminu.

 

§ 13. Reklamacja Produktów

 

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: biuro@ldekor.pl,

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Firma rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Firmy w celu oceny zasadności reklamacji. 

 

§ 14. Korzystanie z gwarancji

 

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu.

 

ROZDZIAŁ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

 

§ 15. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Firmę z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Firmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1)     skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF;

2)     złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Firmę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Firmy: biuro@ldekor.pl).
 2. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1)     dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)     dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Firma zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Firmę, Firma nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 5. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1)     jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Firma nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2)     w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Firma zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany był osobno.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Firmy.
 2. Firma uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 16. Umowne prawo odstąpienia

 

 1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Firmy w powyższym terminie.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.
 3. Prawo odstąpienia wykonywane jest zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto do prawa odstąpienia na podstawie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienie § 15 ust. 5 Regulaminu.
 4. Do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, konieczne jest wysłanie Produktu do magazynu przy ul. Szczawnickiej 94, 60-471,Poznań w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Firmy, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Firma upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.
 6. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT).
 7. W przypadku uznania przez Firmę odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Firma zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

  

§ 17. Zwrot Produktów

 

 1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 15 lub § 16 Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Firmy przy ul. Szczawnickiej 94, 60-471,Poznań, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Firma zaleca dołączyć  do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Firma zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury, paragonu).
 3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Firmy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.


ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19. Zmiany Regulaminu

 

 1. Firma uprawniona jest do:

1)     zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2)     wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3)     wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4)     przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5)     dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 20. Prawo i sąd właściwy

 

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 21. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2016 r.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY LDEKOR.PL

(część przeznaczona dla przedsiębiorców)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin sprzedaży Ldekor.pl (część przeznaczona dla przedsiębiorców) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 

§ 2. Definicje

 

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem Sklepu;

2)     Klient – podmiot kupujący od Firmy produkty znajdujące się w Katalogu;

3)     Sklep – przedsiębiorstwo będące własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które służy do sprzedaży produktów z wykorzystaniem stron Serwisu.

4)     Serwis – system stron www działających w Internecie pod domeną Ldekor.pl

5)     Katalog  – zestawienie Produktów dostępnych w Sklepie, które prezentowane są przez Firmę za pośrednictwem Serwisu;

6)     Konto – uprawnienia i zasoby przypisane do zarejestrowanego użytkownika w Serwisie;

7)     Firma –Autorska Pracownia Architektoniczna Grzegorz Mojs z siedzibą w Lesznie ulica Tylna 8/4 64-100 Leszno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, REGON 411037522, numer NIP 697-156-66-06, adres elektroniczny: biuro@ldekor.pl;

8)     Umowa Sprzedaży – umowa, która zawiera zobowiązanie firmy do przeniesienia na rzecz Klienta własności produktu lub produktów wybranych w oparciu o Katalog, które dostępne są w Serwisie a także ich wydania. Po stronie Klienta jest to zobowiązanie do odebrania produktu lub produktów oraz zapłaty należnej ceny Firmie.

9)     Użytkownik – Podmiot który składa zamówienie z wykorzystaniem Serwisu; 10)Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, który posiada założone zgodnie z Regulaminem Serwisu konto w Serwisie;

11)Regulamin  – regulamin sprzedaży Ldekor.pl (część przeznaczona dla konsumentów);

12)Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚC SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCES ZŁOŻENIA ZAMÓWIEŃ

§ 3. Sposób składania zamówień

 

 1. Katalog (produktów), które dostępne są w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c.. Jest to wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty przez potencjalnego Klienta.
 2. Zamówienie składane przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Firmy, zakupu Produktów zaprezentowanych w Serwisie.
 3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Serwisie;

2)     telefonicznie pod numerem 664-002-212;

3)     pocztą elektroniczną na adres biuro@ldekor.pl

 1. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z cechami Produktu, co ułatwiąc będą zdjęcia, opisy i dane techniczne zawarte w Katalogu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Produktów, Klient proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 2. W procesie składania zamówienia należy podać dane telefoniczne i adresowe, które  potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, a także wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.
 4. Klienta wiąże cena Produktu z chwilą złożenia przez Niego zamówienia.
 5. Ceny występujące w Sklepie są cenami w złotych polskich (PLN). Ceny zawierają podatek VAT.
 6. Firma wystawia fakturę VAT jako dokument sprzedaży.
 7. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 

 1. Zamówienia składane mogą być przez Użytkowników zarówno z wykorzystaniem wcześniej założonego Konta lub bez Konta.
 2. W celu złożenia zamówienia w serwisie wymaga się podania danych adresowych i telefonicznych poprzez formularz zamówienia lub poprzez potwierdzenie, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w Koncie są danymi do dostawy Produktów. Użytkownik podaje również dane potrzebne do wystawienia faktury VAT przez firmę.
 3. Firma potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. Firma potwierdza otrzymanie i przyjęcie zamówienia Klienta.
 4. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem nastąpi poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia ewentualnych niejasności.
 6. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą zakupu wyrażoną w zamówieniu, jeśli Firma:

a)    nie potwierdzi w ciągu 1 dnia roboczego przyjęcia zamówienia,

b)    nie prześle informacji o przystąpieniu do realizacji zamówienia w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja w której Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą zakupu złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia Serwisie składane mogą być przez wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta rozpatruje się w pierwszym Dniu Roboczym po dniu, w którym założenie zostało złożone. 

§ 5. Zamówienia dokonywane przez telefon

 

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 5-6 Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu od Firmy na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Firmie wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Firmę Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zamówienia  wykonywane za pomocą poczty elektronicznej

 

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

 1. Firma jest sprzedawcą, ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów oraz jest zobowiązana dostarczać Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Firma przekazuje Klientom poprzez Serwis następujące informację o Produkcie:

3)       cenę Produktu informację o wysokości podatku,

4)       informację wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu:

nazwę Produktu, nazwę producenta lub importera, znak zgodności i znak bezpieczeństwa wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce, określenie jego energochłonności, a także inne przepisy wymagane przez prawo.

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, takich jak : rodzaju, modelu oraz cenie Produktu/Produktów.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży dokonywane jest przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Firmie adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Firmie adresu poczty elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Firmy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

 

 1. W chwili zamówienia Produktu Klient zobowiązany jest do wyboru płatności:

a)     za pobraniem – Płatności dokonywana przy odbiorze;

b)     płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje zapłaty za pomocą systemu DotPay;

 

3)     płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Firmy;

 1. Klient może skorzystać z  metody płatności udostępnionej przy danej metodzie płatności jeżeli jest ona powiązana z daną metodą składania zamówień. Firma informuje o  dostępnych  metodach składania zamówień  w odpowiedniej zakładce serwisu. W razie wątpliwości informacje takie można uzyskać bezpośrednio w rozmowie z pracownikami Sklepu/Serwisu.
 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Firma  informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez półkę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank  Firmy  nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

ROZDZIAŁ 5.

MOŻLIWOŚCI DOTYCZĄCE : ZMIANY ZAMÓWIENIA, ANULOWANIA ZAMÓWIEŃ A TAKŻE  ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ 

 

§ 9.

 

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Firmę procedury prowadzącej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.
 7.  

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY 

 

§ 10. 

 

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Firma zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.
 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Firma kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w  których ze względu lub nie koniecznie na niestandardowe gabaryty lub niestandardowy produkt, gdy nie ma możliwości skalkulowania kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Firma informować będzie o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Firmy skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Firma dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich  współpracującej z Firmą.
 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Firmy lub u dostawców.
 10. Firma powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Serwisu, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Fpółka informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.
 11. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.
 12. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż ten , który został zarejestrowany w Moim koncie
 13. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.
 14. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia nieprawidłowości jak wyżej należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym należy odnotować informację uszkodzeniach opakowania, odgłosqach stłuczonego szkłą wydobywających się z opakowania, uszkodzeniach oryginalnej taśmy, którą oklejona jest przesyłka. Należy określić które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone. Należy bezzwłocznie zgłosić firmie zaistniałe zdarzenie.

 

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

 

 1. Do odpowiedzialności Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu mają zastosowanie przepisy art. 556-576 k.c., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.
 2. Firma ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu Klientowi.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za korzyści utracone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Firmę zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, w szczególności w przypadku korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi i żądania naprawienia poniesionej szkody.
 4. Firma nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących Produktów Firma podaje w odpowiedniej zakładce Serwisu.

 

§ 12. Reklamacja Produktów

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: biuro@ldekor.pl,

2)     telefonicznie pod numerem telefonu 664002212;

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Firma zaleca załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Firmy w celu oceny zasadności reklamacji.
 4. Produkt zwracany przez Klienta w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji przez Firmę lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Firmy ul. Szczawnicka 94, 60-471,Poznań, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Firma rekomenduje dołączyć do przesyłki reklamację zawierającą opis przyczyny jej złożenia.
 5. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Firma zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).
 6. W każdym przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Firmy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

§ 13. Korzystanie z gwarancji

 

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu.

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14. Zmiany Regulaminu

 

 1. Firma uprawniona jest do:

1)     zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2)     wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3)     wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4)     przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5)     dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 15. Prawo i sąd właściwy

 

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 16. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.4. 2016 r.

 

 

 

Zwroty i reklamacje


 

Składanie reklamacji lub zwracanie towaru


W celu złożenia reklamacji lub zwrotu towaru, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1.  Formularz zwrotu/reklamacji
  Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

  2.Odesłanie produktu
  Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz fakturą zakupu.

  3. Wysyłka
  Reklamowany produkt należy wysłać na adres magazynu przy ul. Szczawnickiej 94, 60-471,Poznań


Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie. 

 

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 Link do Formularza zwrotu i reklamacji

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl